خدایا آرامم کن اگر دریای دل آبی ست تویی فانوس زیبایش اگر آیینه یک دنیاست تویی معنای دنیایش تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن تویعنی از سحر تا شب به زیبایی درخشیدن تویعنی یک کبوتر را زتنهایی رها کردن خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن tag:http://najvayeman.mihanblog.com 2018-12-17T21:01:51+01:00 mihanblog.com دانلود آهنگ دارم عکساتو میبوسم کیانوش تقی زاده 2016-05-27T15:20:22+01:00 2016-05-27T15:20:22+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/82 خیلی دلگیرم دانلود


دانلود

]]>
ای حال نا معلوم!!! آروم باش آروم... 2016-05-22T22:14:19+01:00 2016-05-22T22:14:19+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/103 خیلی دلگیرم ای خدای راستی ها  وپاکی هاخودت دل شکسته بنده هاتوراست و ریست کن...دردش خیلی زیاده خیلی!!!ای خدای راستی ها
 و
پاکی ها
خودت
 دل شکسته بنده هاتو
راست و ریست کن...
دردش خیلی زیاده
خیلی!!!
]]>
آقا بیا... 2016-05-21T20:45:46+01:00 2016-05-21T20:45:46+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/60 خیلی دلگیرم]]>
دانلود آهنگ قطع رابطه یاسین احمدی 2016-05-19T20:59:17+01:00 2016-05-19T20:59:17+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/80 خیلی دلگیرم دانلود

دانلود

]]>
بغض لعنتی... 2016-05-18T20:56:35+01:00 2016-05-18T20:56:35+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/76 خیلی دلگیرم نمیفهمه !!!بخدا نمیفهمهتلاشت بی فایده اساین بغضت بالاخره میترکهوتلاشی که واسه پنهون کردنش میکنیبی معنیهاختیار بغضت با ذهنت نیسبا دل زبون نفهمهته!!!بغضت میترکه و هیچ کی نمیفهمه این بغضت برا چی بوده وهست وهر روز داره خفت میکنه... نمیفهمه !!!
بخدا نمیفهمه
تلاشت بی فایده اس
این بغضت بالاخره میترکه
و
تلاشی که واسه پنهون کردنش میکنی
بی معنیه
اختیار بغضت با ذهنت نیس
با دل زبون نفهمهته!!!
بغضت میترکه
 و
هیچ کی نمیفهمه
این بغضت برا چی بوده
و
هست
و
هر روز داره خفت میکنه...


]]>
بیخیال 2016-05-17T21:21:48+01:00 2016-05-17T21:21:48+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/64 خیلی دلگیرم گریه ها تو ، واسه کسی که ارزششو نداره حروم نکنذهتنو ، واسه کسی که پشیزی هم حسابت نمی کنه درگیر نکندلت، دلت و، واسه کسی که خدای غروره مشوش  نکنخودت و دریابسریع تر از هرچی بیراهه که درگیرشی، پا پس بکشبه خودت بیا تا دیر نشدهیه زمانی میرسه که دلت واسه خودت لک میزنه هاچشم باز میکنیمیبینینه ارزشی مونده نه حیاییو نه ...و حتی دیگه نفست هم به زور بالا میاد هاپس خودتو دریابخودتو دریابخودتو دریابخودتو دریابخودتو دریابخودتو دریاب...... گریه ها تو ، واسه کسی که ارزششو نداره حروم نکن
ذهتنو ، واسه کسی که پشیزی هم حسابت نمی کنه درگیر نکن
دلت، دلت و، واسه کسی که خدای غروره مشوش  نکن
خودت و دریاب
سریع تر از هرچی بیراهه که درگیرشی، پا پس بکش
به خودت بیا تا دیر نشده
یه زمانی میرسه که دلت واسه خودت لک میزنه ها
چشم باز میکنی
میبینی
نه ارزشی مونده نه حیایی
و نه ...
و حتی دیگه نفست هم به زور بالا میاد ها

پس خودتو دریاب
خودتو دریاب
خودتو دریاب
خودتو دریاب
خودتو دریاب
خودتو دریاب
...
..
.
]]>
ای خدااااااااااااااااااا 2016-05-17T21:14:34+01:00 2016-05-17T21:14:34+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/83 خیلی دلگیرم بیخیال دردی نیس اینم میگذرهبیخیال دردی نیس اینم میگذره

]]>
خودت را دریاب... 2016-05-17T20:58:52+01:00 2016-05-17T20:58:52+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/57 خیلی دلگیرم اگه یه روز دیدی دلت شیکست بدون یا تو خیلی ساده ای یا شعور طرف مقابلت زیر صفره!!!و یا طرفت به اندازه ای که بهش بها دادی ارزش نداشته...پس بفهم طرفت حد  و اندازه اش چند چنده...و بعد خودتو بباز اگه یه روز دیدی دلت شیکست
بدون یا تو خیلی ساده ای یا شعور طرف مقابلت زیر صفره!!!
و یا
طرفت به اندازه ای که بهش بها دادی ارزش نداشته...
پس بفهم طرفت حد  و اندازه اش چند چنده...
و
بعد خودتو بباز
]]>
بیخی 2016-05-17T12:36:26+01:00 2016-05-17T12:36:26+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/41 خیلی دلگیرم ]]> لیاقت 2016-05-06T22:13:05+01:00 2016-05-06T22:13:05+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/54 خیلی دلگیرم ایـن روزهابُـرد با کســی اســت که بــی رحـم باشـد ،از دلــت کـه مایـه بگــذاری ،سوختـه ای ...!

ایـن روزها


بُـرد با کســی اســت که بــی رحـم باشـد ،


از دلــت کـه مایـه بگــذاری ،


سوختـه ای ...!

]]>
هیچ کس شبیه حرفاش نیس 2016-05-06T22:00:51+01:00 2016-05-06T22:00:51+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/59 خیلی دلگیرم چه راحت خوب حرف زدن و بلف زدنراحت تر از اون اینه که بیخیال گفته هات شی
راحت تر از اون اینه که بیخیال گفته هات شی]]>
هه دنیا 2016-05-06T21:05:00+01:00 2016-05-06T21:05:00+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/52 خیلی دلگیرم بیخی دنیا
بیخی دنیا ]]>
قطار میرود 2016-04-28T00:10:24+01:00 2016-04-28T00:10:24+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/33 خیلی دلگیرم


]]>
خدایا به تنهائیت قسم 2016-04-25T21:23:09+01:00 2016-04-25T21:23:09+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/78 خیلی دلگیرم خدایا... به تنهائیت قسم!!! دل هیچ کس را به آنچه قسمتش نیس عادت نده... خدایا...
 به تنهائیت قسم!!!
 دل
هیچ کس را به آنچه
 قسمتش
نیس
عادت نده...

]]>
دانلود آهنگ ظالم یاسین احمدی 2016-04-25T21:16:19+01:00 2016-04-25T21:16:19+01:00 tag:http://najvayeman.mihanblog.com/post/81 خیلی دلگیرم دانلود

دانلود

]]>